Efter undersökning av geologiska, berg- och sten- och skutegenskaper samt eventuella andra på platsen relevanta förhållanden görs en bedömning ifall det finns risker som negativt kan påverka det aktuella arbetet. Utrymningsplan, räddnings-mtrl och -instruktioner samt förberedande kontaktvägar till räddningstjänst noteras.  De arbetsmetoder och den utrustning som används försöks reducera luftföroreningar, buller och vibrationer. I förekommande fall beaktas arbetsplatsens belysning, risk för fall eller annat som kan medföra ev. arbetsskador.

Kontroll av utrustning med avseende på läckage, el-dragningar, ljudnivåer, damm-reducerande system, signalsystem vid sprängning, tänd- och annan utrustning som används i det dagliga berg- och sprängarbetet.

Risker som kan betraktas som möjligt uppkomna t. ex. trafik, annan rådande miljö gås igenom och kommuniceras i kontakt med annan personal i området. Adekvat utbildning, kunskap och skyddskläder för arbetet förutsätts. Samt att ge information till grävmaskinist om hur att säkerställa att inte dolor finns i sprängt material.